0115 617 733       info@n-advocaten.nl

Expertises

 

Verkeersongevallen
Dagelijks hebben we te maken met verkeersongevallen. Wanneer u als verkeersdeelnemer betrokken bent geraakt bij een ongeval, spreken we ook wel van en verkeersongeval. Een verkeersdeelnemer kan zowel gemotoriseerd (auto, motor, bromfiets), als ongemotoriseerd (voetganger, fietser) zijn. Na het verkeersongeval kan het gebeuren dat u moet worden gecontroleerd en/of behandeld door een arts. Als gevolg van het verkeersongeval kunt u ook inkomensverlies lijden doordat u bijvoorbeeld een tijdje niet meer kunt werken. De aansprakelijke tegenpartij dient dan uw schade te vergoeden.

Bedrijfsongevallen
Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt op de werkvloer of tijdens de werktijd. Door het bedrijfsongeval kan bij u schade zijn ontstaan. Ook ongevallen tijdens de werktijd op de openbare weg vallen onder de definitie van bedrijfsongeval. Vaak is de werkgever aansprakelijk voor dergelijke ongevallen, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De verplichting tot het vergoeden van uw schade rust dan ook bij uw werkgever of eventueel een ander die aansprakelijk is.

Geweldsmisdrijven en zedenzaken
Als slachtoffer van een strafbaar feit kunt u meerdere soorten schade hebben, zoals fysieke, immateriële en materiële schade. In een strafproces is de aandacht in eerste instantie echter gericht op de verdachte. Dit betekent uiteraard niet dat uw schade onbelangrijk is. U kunt zich als benadeelde partij voegen in de strafzaak. Zo kunt u een schadevergoeding vorderen bij de rechter.

Schade door dieren
Heeft u schade opgelopen door het toedoen van een dier? Dieren zijn onberekenbaar en kunnen nog wel eens schade veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan een bijtende hond of een trap van een paard. Het uitgangspunt in de wet is dat de bezitter van het dier aansprakelijk is voor de schade die het dier uit eigen gedraging heeft veroorzaakt. Dit wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd. Dit betekent dat de bezitter van het dier verplicht is tot het vergoeden van uw schade.

Een uitzondering is dat de bezitter van het dier niet aansprakelijk is voor de schade als hij kan aantonen dat de aansprakelijkheid ook zou ontbreken als hij het dier wél onder zijn controle had. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een hond spontaan een gewapende inbreker aanvalt. Zelfverdediging is namelijk – binnen de grenzen – toegestaan op grond van de wet. Als de bezitter het dier zelf opgehitst heeft, is de bezitter ook aansprakelijk maar dan op grond van bijvoorbeeld onrechtmatige daad.

Sportongevallen
Onder een sportongeval wordt een ongeval verstaan dat tijdens het beoefenen van een sport heeft plaatsgevonden. Hierbij kunt u blessures en verwondingen hebben opgelopen. Letselschade door een sportongeval is een bijzondere categorie, omdat we immers het risico aanvaarden dat er sneller een kans op letsel bestaat. Toch is dit natuurlijk niet zonder grenzen waardoor u mogelijk in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

Beroepsziekten
Lijdt u aan een ziekte of aandoening als gevolg van een blootstelling aan een gezondheidsrisico op uw werk? Met andere woorden: is er direct verband tussen uw ziekte of aandoening en uw werkzaamheden? Dan lijdt u hoogstwaarschijnlijk aan een beroepsziekte. De oorzaak hiervan kan o.a. te maken hebben met slechte arbeidsomstandigheden of onvoldoende veiligheidsmaatregelen op uw werkterrein. In het geval van een beroepsziekte kunt u recht hebben op een schadevergoeding.

Loonregres werkgever
Als uw werknemer door ziekte of een ongeval (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt, dan heeft dit vooral op financieel gebied veel consequenties voor u als werkgever. U dient namelijk twee jaar lang minstens 70% van het loon door te betalen. Indien de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan de schuld van een derde, kunt u zowel de loonkosten als de re-integratiekosten verhalen op die veroorzaker.

Overlijdensschade
Wanneer uw dierbare komt te overlijden en dit te wijten is aan de schuld van een ander, kunt u als nabestaande in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U wordt dan beschouwd als een slachtoffer. Onder de schadevergoeding vallen drie schadesoorten: kosten van de uitvaart, gederfd levensonderhoud en affectieschade. Onder uitvaartkosten vallen de kosten van een kist, overlijdenskaartjes, etc. Bij gederfd levensonderhoud gaat het om de gemiste financiële middelen. Onder gederfd levensonderhoud vallen tevens de kosten die moeten worden gemaakt om de weggevallen bijdrage van de overledene op te vangen. U kunt mogelijk ook recht hebben op affectieschade. Dit is een vergoeding voor uw immateriële schade als gevolg van het overlijden van uw dierbare waarvoor een ander aansprakelijk is. U kunt dit als het ware zien als een erkenning van uw verdriet.

Medische fouten
Als patiënt heeft u het recht op een zorgvuldige medische behandeling én het recht op goede informatie van uw arts. Een arts die het voorgaande nalaat en daardoor letselschade veroorzaakt bij u, kan aansprakelijk worden gesteld. De schade kan bijvoorbeeld bestaan uit medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en verlies van inkomen. Ook immateriële schade, zoals verminderde levensvreugde en pijn, kunnen voor schadevergoeding in aanmerking komen.

Nobus Nieuwenhuijse Advocaten

Anneline Nieuwenhuijse
Letselschade advocaat
Contact

Contact?

Bel ons dan of vul het onderstaande contactformulier in. Wij nemen snel contact met je op.

Letselschade?
Neem vrijblijvend contact op

n-advocaten

Schuttershofweg 1
4538 AA Terneuzen
0115 617 733
info@n-advocaten.nl