De werkgever heeft ten opzichte van de werknemer een zorgplicht. De zorgplicht staat geregeld in artikel 7:658 BW en dient ter bescherming van de werknemer.

Wanneer voldoet een werkgever aan de zorgplicht?

 Het uitgangspunt van de zorgplicht is dat de werkgever zorgdraagt voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. De werkgever dient in ieder geval de maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

De zorgplicht is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Volgens vaste rechtspraak dient te worden gekeken of de werkgever voldoende concrete maatregelen heeft genomen om gevaarlijke situaties te voorkomen. De zorgplicht kent dan ook een ruime strekking. Hierdoor wordt niet snel ervan uitgegaan dat voldaan is aan de zorgplicht.

Aansprakelijkheid werkgever

Wanneer de werkgever niet aan zijn zorgplicht voldoet en de werknemer lijdt hierdoor schade, dan is de werkgever aansprakelijk voor de geleden schade. Het is aan de werknemer om aan te tonen dat hij de schade heeft geleden tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden. Op de aansprakelijkheid van de werkgever zijn een aantal uitzonderingen. De werkgever is niet aansprakelijk voor de schade als hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. De werkgever is ook niet aansprakelijk voor de schade als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

Buiten directe werksfeer

Op de werkgever rust ook een zorgplicht buiten de directe werksfeer. Het gaat om de situaties die buiten de directe werksfeer vallen, maar wel verband houden met het werk. Zo is de werkgever eveneens verplicht om de veiligheid van de werknemers te waarborgen tijdens een bedrijfsuitje. De zorgplicht geldt ook ten aanzien van de eventuele thuiswerkplek van de werknemer.

Anderen dan werknemers

Een opdrachtgever kan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf ook aan een ander dan zijn werknemer, zoals een zzp’er, werkzaamheden laten verrichten. Wanneer het gaat om werkzaamheden die vergelijkbaar zijn met die van de normale werknemer, dan strekt de zorgplicht zich ook uit over die andere persoon.

Heeft u een vraag over de zorgplicht van de werkgever of heeft u schade geleden tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met ons kantoor voor een gratis en vrijblijvend advies.